Public Offer Agreement

Договір публічної оферти levelupukraine.com

Дякуємо, що відвідали сайт levelupukraine.com (надалі «Сайт»)! Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця здійснити продаж квитків Покупцеві на сайті levelupukraine.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оплатити» на сторінці «Квитки» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. 1. Визначення термінів 1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу квитків дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті. 1.2. Квиток – документ, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) заходу LEVEL UP UKRAINE та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування заходу LEVEL UP UKRAINE та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. 1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі квитку на захід LEVEL UP UKRAINE, що представлений на сайті levelupukraine.com, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 1.4. Продавець – ФОП Ульянова Наталія Петрівна, адреса: 02082, м. Київ, вул. А.Ахматової, буд. 46, кв. 53, ідентифікаційний код: 2854907345, діє на підставі Виписки з ЄДР ЮО,ФОП та ГФ: № 2 065 000 0000 058419 від 29.05.2019. 2. Предмет Договору публічної оферти 2.1. Предметом цього Договору публічної оферти є надання Покупцеві послуг з оформлення та продажу Квитків на заходи LEVEL UP UKRAINE в порядку і на умовах, передбачених цим Договором публічної оферти (далі по тексту – Послуги). 2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата замовлення Покупцем квитка через сайт levelupukraine.com, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі. 3. Оформлення Замовлення 3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті levelupukraine.com у розділі «Квитки», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів. 3.2. Продавець має право відмовитися від продажу Квитка Покупцеві. 3.3. При оформленні замовлення на сайті levelupukraine.com Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 3.3.1. прізвище, ім'я Покупця; 3.3.2. контактний телефон та емейл. 3.3.3. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця. 3.4. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Квитка на сайті levelupukraine.com. 3.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті levelupukraine.com або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Квитків), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне: а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 4. Ціна Квитка 4.1 Ціни на Квитки визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті levelupukraine.com. Всі ціни на Квитки вказані на сайті у гривнях, без урахування ПДВ. 4.2 Ціни на Квитки можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна Квитка, який вже оплачений Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 4.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Квитка вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. 5. Права ті обов’язки Сторін 5.1. Продавець зобов’язаний: 5.1.1. Передати Покупцеві Квиток у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця. 5.2. Продавець має право: 5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Квитки, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті levelupukraine.com. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 5.3 Покупець зобов'язується: 5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті levelupukraine.com. 5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для купівлі Покупцем Квитків. 6. Повернення Квитків 6.1. Грошові кошти, що надійшли Продавцеві в якості оплати Квитка, підлягають поверненню Покупцеві тільки у разі відміни/заміни/переносу заходу LEVEL UP UKRAINE. 6.2. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка. 6.3. Повернення Квитків, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти». 7. Відповідальність 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти. 7.2. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних. 7.3. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг. 7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: епідемії, стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. 7.5. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Продавцем не будуть. 8. Конфіденційність і захист персональних даних 8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті levelupukraine.com при оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. 8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності. 9. Інші умови 9.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 10. Срок дії Договору публічної оферти 10.1. Цей Договір набуває чинності з дати її розміщення на сайті levelupukraine.com і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжнього Договору публічної оферти. 10.2. Продавець має право змінювати умови справжнього Договору без додаткового інформування Покупця.